Odprawa celna — co musisz wiedzieć?23.08.2021

Odprawa celna — co musisz wiedzieć?

Czym jest import towarów?

Import – jest to przywóz towarów z państwa trzeciego (spoza obszaru UE) na teren Unii Europejskiej. Każdy przedsiębiorca dokonujący importu towarów staje się Importerem, na którym ciąży obowiązek uregulowania statusu celnego towarów poprzez dokonanie odprawy celnej importowej (dopuszczenie do obrotu).

transport całopojazdowy8

Czym jest odprawa celna importowa?

Odprawa celna importowa polega na dopełnieniu formalności celnych składających się z:

 • dokonania zgłoszenia celnego w formie elektronicznej do systemu AIS;
 • przedstawienia towaru służbom celnym;
 • uregulowania należności celno-podatkowych z tytułu importu;
 • zwolnienia towaru przez służby celne;

Podczas trwania powyższych czynności towar może być objęty dodatkowymi elementami kontrolnymi.

Po spełnieniu ww. warunków Importer może swobodnie dysponować towarem na obszarze celnym Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty są potrzebne do dokonania zgłoszenia celnego?

Aby dokonać zgłoszenia celnego, niezbędne jest zgromadzenie dokumentacji umożliwiającej jego sporządzenie. Niezbędne dokumenty to:

`1. Faktura importowa, która musi zawierać:

 • numer dokumentu i datę wystawienia;
 • pełne dane sprzedającego i kupującego;
 • warunki dostawy wg Incoterms 2020;
 • walutę;
 • cenę towaru i wartość ogólną faktury;
 • ilość i jednostki miary;
 • nazwę handlową towaru i jego opis;
 • kraj pochodzenia.

W zależności od stosowanej procedury celnej i rodzaju transakcji faktura może być handlowa lub proforma. W standardowych transakcjach kupna-sprzedaży przedstawiona faktura musi być dokumentem handlowym. Jeśli z treści faktury nie wynika jednoznacznie rodzaj importowanego towaru, należy sporządzić dokładny jego opis (co to za towar? Z jakiego materiału/surowca jest wykonany? Do czego służy/ do jakiego urządzenia/jakie ma zastosowanie?).

2. Packing list, który musi zawierać:

 • ilość opakowań jednostkowych i zbiorczych;
 • wagi netto i brutto jednostkowe i zbiorcze.

3. Faktura za transport lub oświadczenie przewoźnika/spedytora – jeśli jest konieczna w zależności od warunków dostawy wg INCOTERMS (podział na odcinek zagraniczny i unijny)

4. Inne dokumenty wymagane w zależności od rodzaju importowanego towaru Certyfikaty, świadectwa, pozwolenia, oświadczenia (np.: EUR.1, A.TR, świadectwo granicznej kontroli sanitarnej, świadectwo jakości handlowej, deklaracja zgodności CE, zaświadczenie o zakupie banderol itp.)

Na czym polega kontrola celna?

Podczas trwania formalności celnych, każdy towar może być wyznaczony do kontroli. Kontrola może obejmować:

transport całopojazdowy9
 1. Sprawdzenie dokumentacji, na podstawie której zostało sporządzone zgłoszenie celne. W takim przypadku całość dokumentów musi być dostarczona do funkcjonariusza celnego obsługującego zgłoszenia celne. Dostarczenie dokumentów może być zrealizowane w formie elektronicznej lub w formie dostarczenia oryginałów, w zależności od indywidualnej sytuacji.
 2. Sprawdzenie towaru w całości lub jego części, z treścią zgłoszenia celnego i posiadanej dokumentacji. Kontrola towaru odbywa się zazwyczaj w miejscu przedstawienia towaru organom celnym dla potrzeb dokonania zgłoszenia celnego. W szczególnych przypadkach służby celne mogą wyrazić zgodę na wykonanie czynności kontrolnych w innym miejscu niż miejsce przedstawienia towaru. Wszelkie koszty związane z czynnościami kontrolnymi i udostępnieniem towaru do kontroli, ponosi bezpośrednio importer.

Najczęściej stosowane rodzaje odpraw celnych w imporcie:

Dopuszczenie do obrotu:

 • Procedura standardowa 4000 – zapłata należności celno-podatkowych wymagana jest w ciągu 10-u dni od daty powiadomienia o powstaniu zobowiązania;
 • Procedura standardowa lub uproszczona 4000 z zastosowaniem art. 33a ustawy o VAT – rozliczenie podatku VAT z tytułu importu odbywa się w formie bezgotówkowej, poprzez wykazanie należnego podatku w deklaracji podatkowej. Cło i inne podatki uiszcza się na zasadach ogólnych, w ciągu 10-u dni od daty powiadomienia o powstaniu zobowiązania;
 • Procedura 4200 – po zakończeniu formalności celnych towar z miejsca importu np. w Polsce, musi być dostarczony bezpośrednio do innego państwa członkowskiego UE w ramach WDT. Rozliczenie podatku VAT następuje w formie przedstawienia deklaracji podatkowych i potwierdzonych przez odbiorcę dokumentów dostawy, do oddziału celnego, w którym miała miejsce odprawa importowa. Cło i inne podatki uiszcza się na zasadach ogólnych, w ciągu 10-u dni od daty powiadomienia o powstaniu zobowiązania;
 • Procedury specjalne – skład celny, uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa.

Co to jest agencja celna?

Agencja celna– to przedsiębiorstwo zawodowo zajmujące się reprezentowaniem podmiotów oraz osób fizycznych przed organami celnymi. Reprezentacja jest możliwa na podstawie udzielonego agencji celnej stosownego upoważnienia.

Rolą agencji celnej jest przygotowanie zgłoszenia celnego na podstawie dokumentów dostarczonych przez Importera, wysłanie zgłoszenia do systemu AIS oraz monitorowanie przebiegu odprawy celnej aż do czasu zwolnienia towaru przez służby celne.